صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
صفحه اصلی

تولیدکننده کودهای مایع هیومیکی
تولیدکننده انواع کودهای آلی و شیمیایی
تولید کننده پلت مرغی
طراحی و ساخت ماشین آلاتشرکت پارس فروغ زاگرس تولید کننده اسید هیومیک، کود مخصوص زعفران، کودهای کلات آهن و روی، زاگروت (حاوی عصاره جلبک های دریایی)، سیلیکات پتاسیم، بور، کلسیم بور، پتاسیم مایع، میکرو کامل، فروت ست (تغدیه پس از برداشت)، پلت مرغی و کودهای کامل NPK

دارای تاییدیه تطابق محتوا با برچسب کود
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس