صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
صفحه اصلی

تولیدکننده کودهای هیومیکی
تولیدکننده انواع کودهای آلی و شیمیایی
 تولید کننده کود مرغی
طراحی و ساخت ماشین آلات

شرکت پارس فروغ زاگرس تولید کننده اسید هیومیک، هیومیک مخصوص زعفران، کودهای کلات آهن و روی، زاگروت حاوی عصاره جلبک های دریایی، سیلیکات پتاسیم، بور، کلسیم بور،پتاسیم مایع، میکرو کامل، فروت ست و کودهای کامل NPK

و توزیع کننده سولفات پتاسیم
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس
پارس فروغ زاگرس