021 - 44144255 - 6 | info@pfzagross.com

مونوآمونیوم فسفات

  Zagross MAPیک ترکیب محلول در آب است و در شرایطی که خاک رطوبت کافی داشته باشد به سرعت تجزیه شده و قابل جذب است. پس از انحلال این ترکیب، دو یون NH4+ و -H2PO4 آزاد شده که هر دو این مواد در رشد کمی و کیفی گیاه بسیار موثرهستند. مونوآمونیم فسفات pH اطراف ریشه را نسبتا اسیدی می‌کند و درنتیجه کاربرد Zagross MAP در خاک‌های باpH  خنثی و قلیایی بسیار توصیه می‌شود. این کود را می توان به صورت محلولپاشی یا همراه با آب آبیاری استفاده کرد.


ترکیبات (درصد):

نیتروژن کل

فسفر قابل جذب

12

61روش مصرف:

محصول

میزان مصرف

زمان مصرف

مرکبات

30-20 کیلوگرم در هکتار

3-2  تکرار از زمان تشکیل میوه به فاصله هر ماه یکبار

درختان میوه هسته‌دار

20-15 کیلوگرم در هکتار

4-2  بار از زمان تشکیل میوه تا زمان رنگ‌گیری میوه‌ها

انگور

20-15 کیلوگرم در هکتار

یک بار زمان تشکیل میوه و یک بار در زمان رسیدن میوه‌ها

پسته

25-20 کیلوگرم در هکتار

ارزنی شده میوه‌ها و یک ماه بعد

زیتون

25-20 کیلوگرم در هکتار

استفاده در اوایل بهار برای افزایش گلدهی و تشکیل بهتر میوه‌ها

محصولات زراعی

15-10 کیلوگرم در هکتار

استفاده در اوایل فصل رشد و پیش از گلدهی

 
 کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس فروغ زاگرس می باشد.


شرکت پارس فروغ زاگرس