021 - 44144255 - 6 | info@pfzagross.com

نیترات روی زاگرس


نیترات روی زاگرس

عنصر روی در فعال سازی آنزیم‌های سنتز پروتئین، متابولیسم قندها، سنتز هورمون اکسین، تنظیم فشار اسمزی، افزایش فتوسنتز و تولید اندام‌های زایشی نقش دارد. در صورت کمبود روی در گیاهان برگ‌ها کوچک شده، گلدهی و میوه دهی دچار اختلال می‌شود. نیتروژن نیز برای رشد تمامی گیاهان ضروری است و جذب آن به فرم نیتراتی به سرعت انجام می‌پذیرد. استفاده همزمان دو عنصر روی و نیتروژن سبب افزایش جذب روی در گیاهان می‌شود و از آنجایی که هر دو عنصر برای سنتز پروتئین لازم هستند سنتز پروتئین افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به افزودن اسید آمینه‌های ضروری گیاه در ترکیبات این کود، نیترات روی زاگرس محصول منحصر به فردی برای تحریک رشد رویشی و زایشی به حساب می‌آید.ویژگی‌های :

    - افزایش رشد رویشی، تامین ازت مورد نیاز اندام‌های جوان و در حال رویش

    - از بین برنده سریع علایم کمبود روی

    - افزایش گلدهی و تشکیل میوهترکیبات (درصد):

روی (Zn)

ازت (Nitrat-N)

اسیدهای آمینه

17 7 1روش مصرف:

نوع گیاه

زمان مصرف

محلول پاشی

آبیاری

غلات ابتدای پنجه زنی
ابتدای ساقه رفتن
ابتدای خوشه دهی
3 لیتر در هکتار 7 لیتر در هکتار
سبزی و صیفی و جالیز 5 تا 7 برگی
پیش از گلدهی
تکرار یک ماه پس از گلدهی
3 لیتر در هکتار 7 لیتر در هکتار
درختان میوه دانه‌دار پیش از گلدهی
فندقی شدن میوه‌ها
تکرار یک ماه بعد
3 در هزار 10 لیتر در هکتار
درختان میوه هسته‌دار کامل شدن برگ‌ها
فندقی شدن میوه‌ها
تکرار یک ماه بعد
3 در هزار 10 لیتر در هکتار

• محلول پاشی در اوایل صبح یا بعداز ظهرها انجام شود.

 
 کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس فروغ زاگرس می باشد.


شرکت پارس فروغ زاگرس